Aviso legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.fenixhoofcare.com

DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom: FÈNIX HOOFCARE
Denominació: Fènix Hoofcare, S.L.
Nif/Cif: B66391111
Domicili Social: Carrer Pedraforca n. 3, 08510 Les Masies de Roca (Barcelona)
Telèfon: (+34) 667 041 138
Adreça de correu electrònic: fenixhoofcare@gmail.com

INFORMACIÓ GENERAL

L’accés a aquesta web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals que es relacionen a totes les clàusules.

L’accés i ús posterior d’aquesta web per part de l’usuari implicarà la conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del contingut. L´accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.

L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la visualització no requereix subscripció o registre previ.

Igualment, l’usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis està sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir, així com l’ús que l’usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, així com als eventuals condicionats específics que aquests llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat és prohibit expressament.

FUNCIONAMENT I CONTINGUT

FENIX HOOFCARE podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de forma temporal o definitiva, a més d’impedir l’accés procurant informar-ne a l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies els ho permetin, a través de la publicació a la pròpia pàgina web.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de Navegació, haurà d’abandonar el web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.

DRETS I OBLIGACIONS DELS PRESTADORS DE SERVEIS

1.- Com a proveïdor del servei, FENIX HOOFCARE està obligat a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l’usuari ia respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

2.- En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o productes oferts, FENIX HOOFCARE té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accessibilitat a aquesta web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; no obstant això, procurarà informar els usuaris sempre que les circumstàncies els ho permetin, a través de la pròpia web.

3.- L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d’aquesta web serà per compte i risc de l’usuari.

FENIX HOOFCARE no garanteix, directament o indirectament, la informació o serveis oferts, llevat de les garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta FENIX HOOFCARE i l’usuari.

FENIX HOOFCARE no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que facin els usuaris o qualsevol altra persona.

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta web són titularitat de FENIX HOOFCARE L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sens perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.

DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

FÈNIX HOOFCARE informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord al que disposa el Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de FENIX HOOFCARE o de tercers.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquesta web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas no seran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de FENIX HOOFCARE per a altres usuaris de la web o per terceres persones.

2.- L’usuari no realitzarà, a través dels serveis que FENIX HOOFCARE posa a la vostra disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, per la qual cosa tampoc causarà problemes tècnics de cap mena, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de fer malbé, interferir o interceptar totalment o parcialment aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, FENIX HOOFCARE es reserva el dret a prohibir-li el accés a aquesta web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB I DELS SEUS SERVEIS

1.- FENIX HOOFCARE no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament d’aquesta pàgina web i els seus serveis.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web.

En qualsevol cas, FENIX HOOFCARE realitzarà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.

2.- FENIX HOOFCARE utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privadesa de dades de caràcter personal que impedeixin l’accés per part de terceres persones. FENIX HOOFCARE ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari.

En aquest sentit, FENIX HOOFCARE s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.

3.- Tot i que FENIX HOOFCARE ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l’usuari o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats al sistema informàtic.

FENIX HOOFCARE s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.- FENIX HOOFCARE no té l’obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

Aquesta societat tampoc no té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l’autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos.

5.- L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per FENIX HOOFCARE, amb informació procedent de fonts internes i externes qui ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, si bé pot contenir imprecisions o errades. Per això, l’usuari exonera FENIX HOOFCARE de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir durant la navegació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d’aquesta web pertanyen a FENIX HOOFCARE excepte aquells d’empreses amb què hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Els signes distintius o logotips de FENIX HOOFCARE, el disseny, mapes, imatges, marques, gràfics, marcs, rètols, programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de FENIX HOOFCARE, que posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre aquests elements o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i la descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de FENIX HOOFCARE els seran aplicables, igualment, aquestes condicions llevat de pacte en contra.

Queda totalment prohibida l’alteració ni la modificació del contingut o l’estructura d’aquesta web per part de l’usuari.

FENIX HOOFCARE vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, ha de procurar evitar qualsevol circumstància que pugui resultar perjudicial per als usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Mitjançant aquesta Política de Privadesa, FENIX HOOFCARE pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Particularment, FENIX HOOFCARE manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

– Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)

Contacto